Fujian

Please select a sample from the list below.

Fujian 1  female, 31, 1979, Chinese, Fuzhou
Fujian 2  male, 19, 1991, Chinese, Sha Xian