India 12

Listen to India 12, a 44-year-old woman from Hyderabad, India. Click or tap the triangle-shaped play button to hear the subject.

Both as a courtesy and to comply with copyright law, please remember to credit IDEA for direct or indirect use of samples. IDEA is a free resource; please consider supporting us. And for a greater understanding of the International Phonetic Alphabet, which is used extensively on this site, please consult this free resource.

BIOGRAPHICAL INFORMATION

AGE: 44

DATE OF BIRTH (DD/MM/YYYY): 18/02/1966

PLACE OF BIRTH: Kakinada, India, but raised in Hyderabad, India

GENDER: female

ETHNICITY: Indian (exact ethnicity unknown)

OCCUPATION: teacher

EDUCATION: master’s degree in science from the University of Delhi

AREA(S) OF RESIDENCE OUTSIDE REPRESENTATIVE REGION FOR LONGER THAN SIX MONTHS:

Subject moved to the United States in 1982. She also lived in New Delhi, India.

OTHER INFLUENCES ON SPEECH:

English is her first language.

The text used in our recordings of scripted speech can be found by clicking here.

RECORDED BY: Vernon Taylor (under supervision of David Nevell)

DATE OF RECORDING (DD/MM/YYYY): 07/12/2009

PHONETIC TRANSCRIPTION OF SCRIPTED SPEECH: 

wɛl hiəz̊ ə stɔɹi fɔ: ju sɛəɹə pɛəɹi wʌz̊ ə vɛtɪnɛɹis nɜs huæd bɪn wɜkɪŋ deɪli æt ɛn old zu ɪn ə dɪzɜtɪd dɪstɹɪkt əv ðə tɛɹɪtɔɹi so ʃi wəz vɛɹi hæpi tu stɑ:t ə nju dʒɒb æt ə sjupɜb pɾaɪvət pɹktɪs ɪn nɔθ skwɛəɹ nɪə ðə duk stɹi taʊə ðæt ɛəɾij ə wəz mʌtʃ nɪəɹə fə hɜ: ɹænd mɔ: tu hɜ laɪkɪŋ ivən so ɑn hə fɜ:st mɔ:nɪŋ ʃi fɛlt stɹɛsd ʃi eɪt ə bol əv̊ pɔəɹɪdʒ tʃɛkd̊ hɜself ɪn ðə miɹəɹæn wɒʃd̊ hɜɹ feɪs ɪn ə hɜɹi ðɛn ʃi pʊt ɑn ə pleɪn jɛlo dɹɛs æn ə flis dʒækɛt pɪkd̊ ʌp hɜ: kɪt æn hɛdɪd fɔ: wɜ:k wɛn ʃi gɑt ðɛəɹ ðɛəɹ wəz ə wʊmɪn wɪθ ə gus weɪtɪŋ fɔ: hɜ ðə wʊmɪn geɪv sɛəɹə ən əfɪʃəl lɛtə fɾʌm ðə vɛt ðə lɛtə ɪmplaɪd ðət ðə ænəməl kʊd bi sʌfəɾɪŋ fɹʌm ə ɹɛə fɔ:ɹm əv fʊt æn maʊθ dɪziz wɪtʃ wəz̊ sʌpɾaɪzɪŋ bɪkʌz̊ nɔ:məli ju wʊd onli ɛkspɛkt tu si ɪt ɪn ə dɒg ɔəɹ ə got sɛəɹə wəz̊ sɛntɪmɛntl so ðɪs maɪd hɜ fil sɒɹi fə ðə bjutɪfʊl bɜ:d bifɔ: lɑŋ ðæt ɪtʃi gus bigæn tə stɹʌt əɹaʊn ðə ɒfɪs laɪk ə lunətɪk wɪtʃ maɪd ən ʌnsænɪtɛəɹi mɛs ðə gusɪs onə mɛəɹi hɛəɹɪsən kɛpt kɔlɪŋ kɑmə kɑmə wɪtʃ sɛəɹə θɑt wəz ən ɔ:d tʃɔɪs fɔ:əɹ ə neɪm kɑmə wəz stɹɑŋ æn hjudʒ so ɪt wʊd teɪk sʌm fɔəɹs tə tɹæp hɜ: bʌt sɛəɹə hæd ə dɪfəɾɪnt ɪdijə fɜ:st ʃi tɹaɪd dʒɛntli stɾokɪŋ ðə gusɪs lo:wə bæk wɪð hɜ: pɒm ðɛn sɪŋɪŋ ə tun tu hɜ: faɪnəli ʃi ɪdmɪnəstəd iθəɹ hɜ: ɛfɜts wɜ: nɑt fjutaɪl ɪn no taɪm ðə gus bigæn tu taɪə so sɛəɹə wəz eɪbəl tu hold ɑntə kɑmə æn gɪv hɜ:ɹ ə ɹɪlæksɪŋ bæθ wɛn sɛəɹə hæd mænədʒd tu beɪð ðə gus aɪi waɪpd̊ hɜ: ɒf wɪθ ə klɒθ æn leɪd hɜ: ɑn hɜ: ɹaɪt saɪd ðɛn sɛəɹə kənfɜəɹmd ðə vɛts daɪgnosɪs ɑlmost ɪmidjɪtli ʃi ɹɪmɛmbɜ:d æn ɪfɛktɪv tɹitmənt ðət ɹikwaɪəd hɜ: tu mɛʒə ɹaʊt ə lɑt əv mɛdɪsɪn sɛəɹə wɒ:nd ðət ðɪs kɔ:s əv tritmɪnt maɪt bi ɪkspɛnsɪv aɪðə faɪv ɔ: taɪmz̊ ðə kɑst əv pɛnɪsɪllɪn aɪ kænt
ɪmædʒɪn peɪjɪŋ so mʌtʃ bʌt mɪsɪz̊ hɛəɹɪsən ə mɪljənɛə lɔ:ɪə θɑt ɪt wəz ə fɛ:ə pɾaɪs f ɔ: ə kjuə

TRANSCRIBED BY: Vernon Taylor (under supervision of David Nevell)

DATE OF TRANSCRIPTION (DD/MM/YYYY): N/A

ORTHOGRAPHIC TRANSCRIPTION OF UNSCRIPTED SPEECH:

OK, uh, … actually I grew up … no, I was born in Kakinada, which is my mom’s place, but I grew up in Hyderabad. And Hyderabad is a cosmopolitan, uh, city; uh, just like, probably not close to L.A., but it was a big city. A very big city. Uh, I studied in a Catholic school there. Most of them were nuns. And, uh, my mom spoke a different language, my dad spoke a different language: so what they figured, you know, instead of confusing the kids, we’ll probably just speak English. So, I grew up speaking English, and, uh, most of our family spoke English. And Hyderabad, being a big city, you know, basically… just like, you know, uh… it wasn’t a big shock. It wasn’t a culture shock when I came from Hyderabad to here. So, um, but I think the thing that I miss the most in Hyderabad that I don’t have here are the people. Like, I’ve lived, uh, in the present house for about ten years. And most of the neighbors are on a “Hi/Bye.” That’s about it. You know, we see each other in the morning, leaving home to go to work, and “Hi… hi, neighbor… bye, neighbor.” But in Hyderabad, it’s totally different. It’s the people. Everyone is an Aunt. Everyone is an Uncle. Every neighbor; older person is an Aunt, an older gentleman is an uncle. Um, and if my mom was not at home, my sister and I came from school and we caught what, we called an ‘auto-rickshaw’, which is something like a taxi, but a three-wheeler. We could just knock on our neighbor’s door and say, “You know, what? Mom is not at home. Could you pay our taxi fare?” “No problem!” Mom came home, we return the taxi fare, it’s like that. Um, you had, um, you had a wedding- but the only sad part, the bad part is, though- if you had a wedding or a big occasion, every neighbor had to be called to the, you know, had to be invited for the wedding. Huge expense. For example, my cousins got married; the sit-down dinners: anywhere between seven hundred to nine hundred people. For a sit-down dinner. My last cousin who got married, her dad’s a pastor. And there were about two thousand members in the church. Every member got invited. It’s nice, though. It’s a lot of, I don’t know. The thing that says ‘it takes a village to raise someone,’ it’s almost like that. You know, everyone looks out for everyone, um, thefts are low because people know that your neighbors are watching out, so it’s different. Very different. Uh, grew up with, uh, maids. Uh, cooks did our, you know, cooking, cleaning, and stuff. So, it was a different life. Coming from Hyderabad to here. Very different.

TRANSCRIBED BY: Vernon Taylor (under supervision of David Nevell)

DATE OF TRANSCRIPTION (DD/MM/YYYY): 07/12/2009

PHONETIC TRANSCRIPTION OF UNSCRIPTED SPEECH: N/A

TRANSCRIBED BY: N/A

DATE OF TRANSCRIPTION (DD/MM/YYYY): N/A

SCHOLARLY COMMENTARY: N/A

COMMENTARY BY: N/A

DATE OF COMMENTARY (DD/MM/YYYY): N/A

The archive provides:

  • Recordings of accent/dialect speakers from the region you select.
  • Text of the speakers’ biographical details.
  • Scholarly commentary and analysis in some cases.
  • In most cases, an orthographic transcription of the speakers’ unscripted speech.  In a small number of cases, you will also find a narrow phonetic transcription of the sample (see Phonetic Transcriptions for a complete list).  The recordings average four minutes in length and feature both the reading of one of two standard passages, and some unscripted speech. The two passages are Comma Gets a Cure (currently our standard passage) and The Rainbow Passage (used in our earliest recordings).

 

For instructional materials or coaching in the accents and dialects represented here, please go to Other Dialect Services.

error: Content is protected !!