Ontario 35

Listen to Ontario 35, a 20-year-old man from Oakville, near Toronto, Ontario, Canada. Click or tap the triangle-shaped play button to hear the subject.

Both as a courtesy and to comply with copyright law, please remember to credit IDEA for direct or indirect use of samples. IDEA is a free resource; please consider supporting us. And for a greater understanding of the International Phonetic Alphabet, which is used extensively on this site, please consult this free resource.

BIOGRAPHICAL INFORMATION

AGE: 20

DATE OF BIRTH (DD/MM/YYYY): 26/05/1993

PLACE OF BIRTH: Oakville, Ontario (outside Toronto)

GENDER: male

ETHNICITY: Caucasian

OCCUPATION: student

EDUCATION: The subject was in his second year of university when recorded.

AREAS OF RESIDENCE OUTSIDE REPRESENTATIVE REGION FOR LONGER THAN SIX MONTHS: N/A

OTHER INFLUENCES ON SPEECH: N/A

The text used in our recordings of scripted speech can be found by clicking here.

RECORDED BY: Eric Armstrong

DATE OF RECORDING (DD/MM/YYYY): 08/05/2014

PHONETIC TRANSCRIPTION OF SCRIPTED SPEECH: N/A

TRANSCRIBED BY: N/A

DATE OF TRANSCRIPTION (DD/MM/YYYY): N/A

ORTHOGRAPHIC TRANSCRIPTION OF UNSCRIPTED SPEECH:

My — my dad woke us up early in the morning at like 6 a.m., and we started out and we drove for like hours everyday. And it became such a routine, um, going from place to place. And w—we’d stop in each province everyday — like — and sort of embrace — like not embrace, but do like a touristy thing in each province. Like we, like, went through— we didn’t go through — we went through every capital except Edmonton. Um, we went to Calgary, though. We got a flat tire in Calgary. I remember that. And every morning we listened to Thi— “Thick as a Brick” by Jethro Tull, front to back. And what other? And my brother and I, we — we were really young, so we watched a movie a day. Well my dad — this is well, before um, uh, like portable DVD players and laptops and stuff. My dad took this big chunky T.V. and duct-taped it to the armrests of the captain seats in the front seat. And it was like — it was like pretty bit like cool technology that they had the VCR attached to the T.V. So we had like a big box of VHS tapes that we allowed to watch like. It was a half a movie or a whole movie a day. And then the rest of it we just like looked at the scenery and stuff. You know. I’d like to do it again, because I didn’t care for the scenery then. But uh, we stayed for a, a week in Whistler. We met my dad’s friend, who’s my godfather. And he has two daughters and his wife. And then my mom and my sister. My sister was really young at the time — like 1, 1 or2. So she met — they met — they took a plane and met us in Whistler and stayed there for a week. And then we took the plane back and took a week back. Driving back. So …

TRANSCRIBED BY: Joel Edmiston (under the supervision of Eric Armstrong)

DATE OF TRANSCRIPTION (DD/MM/YYYY): 08/05/2014

PHONETIC TRANSCRIPTION OF UNSCRIPTED SPEECH:

məɪ̯ d ǀ məɪ̯ dæd woʊ̯k ʌs əp ˈɝlɨ ɪn də ˈmɔɚnɪn æʔ ləɪ̯k sɪks ˌɛɪ ˈɛmǀ ɛnd wi ˈstɑɚɾəd ǀ əʊt ɛnd ǀ wi dɹɔv fɚ ləɪk̚ ʔaʊɚz ɛvɹɨ dɛː ɛnd ɡʌt ǁ ɪt wə bɪˈkeɪ̯m sʌtʃ ə ɹuˈtin ǀ ʌm ɡoʊ̯ɪŋ fɹʌm pleɪ̯s tə pleɪ̯s ǁ w wi wid stɒp ɪn itʃ ˈpɹɒvɪns ɛvɹɨ deɪǁ ləɪkʰ ǀ ɛnd sɔɚɾ əv̥ ɛmˈbɹeɪsǀ ləɪ̯k̚ nɒt ɛmbɹeɪ̯sː bət̚ du ləɪ̯k ə ˈtʊɚɹɪstɨ θɪŋ ɪn itʃ ˈpɹɒvɪns ləɪ̯kʰ ǁ wid ɡu ləɪ̯k͜ʔ ǀ wɛnt θɹu ǀ wi dɪnt͜ʔ ɡɔ θɹu ǀ wi wɛnt̚ θɹu ˈʔɛvɹɨ ˈkæpɪdɫ̩ əkˈsɛpt’ ˈɛdməntɪn ǁ ɐm wi wɛnt tʊ ˈkælɡɹɨ ǁ wi ɡɒt ə flɛ̯æt taɪɚ ɪn ˈkælɡɹɨ aɪ ɹəˈmɛmbɚ ðæt͜ʔ̚ ǁ ɛn ɛvɹɨ mɔɚnɪŋ wi lɪsənd̚ tə θɪ ǀ θɪk æz ə bɹɪk’ baɪ dʒɛθɹoʊ̯ tʌ̠ɫ ǀ fɹʌnt̚ tə bækʰ ǀ ɛnʔ wʌɾ ʌðɚ ǁ ɛnʔ maɪ ˈbɹʌðɚ ən ãɪ wɝ ǀ wi ǀ wi wɚ ɹɪlɨ jʌŋ ǀ soʊ̯ wi wɒtʃd̥ ə ˈmuvɨ a dɛɪ̯ ǁ w wɛ maɪ dæʔ ǀ hə ǀ ðɪs wʌʔ bɪˈfɔɚ ǀ ʌmhʌ ǀ ləɪ̯kʰ ləɪ̯k͜ʔ ǀ pɔɚdɪbɫ̩ diviˈdi ˈpl̥eɪɚz ən ˈlæptɒps ən stʌfǀ maɪ dæd tʊk ðɪs bɪɡ ˈtʃʌŋkɨ ˌtiˈvi ǀ ən ˈdʌkteɪpd ɪt tə ðə ǀ ðə ˈʔɑɚmɹɛsts ʌv ðə ˈkæptɪn sits ɪn ðə fɹʌnt sit̚ ǀ ænd ɪʔ wʌz̥ ləɪ̯k’ ǀ ʔɪʔ wəz ləɪ̯k̚ pɹɪɾi ɡʊd ǀ ləɪ̯k͜ʔ kʰuɫ tɛkˈnɒɫlədʒɨ ðɛn ǀ ən ɪt̚ hæd ðə ǀ ðə ˌvisi ˈɑɚ əˈtætʃt̚ tə ðə ˈtiˌvi ǁ soʊ wi hæd ləɪ̯k ə bɪɡ ǀ bɒks əv ˌvi eɪtʃ ˈɛs teɪps ən wi wɚ əˈləʊ̯d də wɒtʃ ləɪ̯k ǀ aɪ wə ǀ ɪt͜ʔ wʌz ə ˈhæf ə muvɨ ɚɹ ə ˈhoʊ̯ɫ ˌmuvɨ ə dɛɪ̯ ǁ ə ðən ǀ ən ɛn ǀ ðə ɹɛst əv ɪt wi dɪs ləɪ̯k ǀ lʊk̚d ət ðə ˈsinɚɨ ən stʌf ǁ jə no̜ʊ̯ aɪ ǀ aɪd ləɪ̯k̚ tə du ɪɾ əˈɡɛn biˈkʌs aɪ dɪdnʔ kɛɚ fɚ ðə ˈsinɚɨ ðɛnǁ bʌɾ ʌ ǀ wi steɪd ʌ ǀ ʌ steɪd fɚ ʌ ǀ ə ˈwikʰ ən ˈwɪslɚ ǁ wi mɛt͜ʔ məɪ̯ dæd̥s fɹɛnd̥ huz məɪ ˈɡɒdfɑðɚ ǀ a̽nd ǀ hɪ hi haz̥ tu ˈdɒɾɚz ən hɪz̥ ǀ hɪz wəɪ̯f ǀ ən ɛn maɪ ˈmɒm ən maɪ̯ ˈsɪstɚ ǀ maɪ̯ ˈsɪstɚ əz̥ ɹilɨ jʌŋ ət̪ də taɪm laɪk wʌn ǀ wʌn ɚ tu ǀ sʌʊ̯ ʃi mɛɾ ə ǀ ðeɪ mɛ ǀ ðeɪ tʊk ə pleɪ̯n ən mɛɾ ʌs ɪn ˈwɪslɚ ən steɪ̯d ðɛɚ̯ fɚ ə wik ən tʊk ə pleɪ̯n bak ǀ ən wi ǀ tʊk a wik bæk ǀ ˈdɹa̽ɪ̯vɪn bak ǀ sʌʊ̯ ǁ

TRANSCRIBED BY: Joel Edmiston

DATE OF TRANSCRIPTION (DD/MM/YYYY): 09/05/2014

SCHOLARLY COMMENTARY:

The informant has many features of a typical young man from southern Ontario’s Greater Toronto Area (GTA). Most notable, perhaps, is his Canadian Raising on the price lexical set before a voiceless consonant, which is usually [əɪ̯], though occasionally on unstressed words this also happens before voiced consonants. There is some variability of the pronunciation of “goat” set words, which may be rounded initially [oʊ̯], or not, [ʌʊ̯]. The face lexical set is often more open [ɛɪ̯], but not always. “Lot” set words are slightly rounded and more backed than “palm” set words. “Trap” set words can have an onglide, especially before nasals, but in other instances they may be more open and mid-centralized slightly [a̽].

COMMENTARY BY: Eric Armstrong

DATE OF COMMENTARY (DD/MM/YYYY): 10/05/2014

The archive provides:

  • Recordings of accent/dialect speakers from the region you select.
  • Text of the speakers’ biographical details.
  • Scholarly commentary and analysis in some cases.
  • In most cases, an orthographic transcription of the speakers’ unscripted speech.  In a small number of cases, you will also find a narrow phonetic transcription of the sample (see Phonetic Transcriptions for a complete list).  The recordings average four minutes in length and feature both the reading of one of two standard passages, and some unscripted speech. The two passages are Comma Gets a Cure (currently our standard passage) and The Rainbow Passage (used in our earliest recordings).

For instructional materials or coaching in the accents and dialects represented here, please go to Other Dialect Services.

error: Content is protected !!