Xinjiang

Please select a sample from the list below.

Xinjiang 1  female, 19, 1991, Han Chinese, Urumqi
Xinjiang 2  female, 19, 1991, Han Chinese, Karamay
Xinjiang 3  female, 18, 1992, Han Chinese, Urumqi
Xinjiang 4  female, 18, 1992, Han Chinese, Ha Mi
Xinjiang 5  female, 19, 1991, Han Chinese, Urumqi